CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Policy brief – Contracte rezervate

Policy brief-ul ”Contracte rezervate – necesitate pentru stimularea incluziunii sociale” realizat de Centrul pentru Legislație Nonprofit în luna mai 2019 furnizează autorităților publice, centrale și locale, opțiuni de politică publică care să îi ajute în a stimula incluziunea socială a persoanelor vulnerabile prin implementarea de măsuri active de integrare a acestora pe piața muncii și creșterea accesului la servicii sociale de calitate. Cu 35.7% din populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, România are nevoie să adopte măsuri de politică publică care să faciliteze integrarea socio-profesională a acestor persoane. Utilizarea contractelor rezervate într-o mai mare măsură și alocarea unui procent de minim 2% din suma dedicată anual achizițiilor de către instituțiile publice pentru astfel de contracte va contribui la creșterea angajabilității persoanelor vulnerabile și la scăderea cuantumului ajutoarelor sociale acordate. Similar țintei stabilite de UE pentru achizițiile publice verzi (50% din totalul achizițiilor să fie ”verzi”), se poate crea o astfel de cotă și pentru achizițiile cu impact social, precum cele pe contracte rezervate.

Transformarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din asistați sociali în contributori neți la bugetul de stat presupune sprijinirea și acordarea de facilități fiscale entităților care angajează astfel de persoane. În condițiile existenței uneia dintre cele mai mari proporții de populație din Uniunea Europeană aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, este necesară implementarea tuturor măsurilor prevăzute în legislație care să faciliteze integrarea socio-profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile. Contractele rezervate prevăzute de Art. 56 din Legea achizițiilor publice și achizițiile rezervate de servicii sociale (, de sănătate sau culturale Art. 112) reprezintă astfel de măsuri care pot avea un impact major asupra grupurilor vulnerabile.

Încetarea activității tot mai multor unități protejate, înregistrarea unui număr foarte mic de întreprinderi sociale de inserție și accesul tot mai dificil al cetățenilor la servicii sociale de interes general, fac necesară analiza tuturor mecanismelor care pot facilita integrarea socio-profesională a diferitelor categorii de populație dezavantajată. Uniunea Europeană a introdus prevederi referitoare la contractele/achizițiile rezervate în Directiva 24/2014 privind achizițiile publice pentru a stimula integrarea persoanelor cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile pe piața muncii, creșterea performanței economice a operatorilor economici care angajează astfel de persoane prin oferirea accesului la o piață de desfacere și creșterea calității serviciilor sociale de interes general.

În cadrul Raportului de politică publică au fost identificate o serie de propuneri concrete de modificare a legislației naționale privind achizițiile publice care pot crea un impact social. O parte dintre aceste propuneri vizează:

  • Elaborarea de către ANAP de ghiduri și proceduri sau emiterea de către Curtea de Conturi a unor norme de îndrumare;
  • Obligativitatea alocării unei cote de minim 2% din bugetul de achiziții al instituțiilor publice pentru contractele rezervate pentru a facilita incluziunea socială a persoanelor vulnerabile;
  • Instituirea unui mecanism național de ”certificate sociale” care să fie solicitate operatorilor economici la participarea la proceduri de achiziții publice. Aceste certificate sociale pot fi generate de ofertant prin îndeplinirea unor criterii sociale sau acestea pot fi cumpărate prin achiziția de produse, servicii sau lucrări de la unități protejate, întreprinderi sociale sau alte entități cu scop social.
  • Crearea unei bife în SICAP care să indice dacă achiziția este realizată prin contract rezervat/dacă dreptul de participare la achiziție este rezervat pentru a facilita o monitorizarea mai facilă a acestui tip de achiziție.
  • Crearea unei bife în SICAP pentru ca furnizorii de produse/servicii care sunt unități protejate, întreprinderi sociale de inserție sau furnizor acreditat de servicii sociale să poată fi identificați rapid de către instituțiile publice ce doresc să atribuie contracte rezervate.
  • Introducerea în planul de conturi al autorităților locale a unei linii speciale pentru serviciile sociale, care să permită o monitorizarea mai bună a finanțărilor oferite pentru aceste măsuri active de integrare socio-profesională.

Download policy brief