CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Termeni și condiții

INFORMAȚII PRIVIND DATELE PERSONALE

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (denumită în continuare Operator sau ”CLNR”) este o organizație neguvernamentală înființată în baza O.G. 26/2000. CLNR a derulat proiecte de modificare a legislației, creare de coaliții în rândul organizațiilor neguvernamentale, a elaborat strategii de dezvoltare socială și a dezvoltat documente de politică publică. Activitatea CLNR are la bază servicii de informare, consiliere, advocacy și instruire destinate organizațiilor și cetățenilor.

CLNR.ro și Legiong.ro sunt paginile web CLNR, unde sunt disponibile informații relevante în domeniu, modele de contracte și alte documente utile. Paginile web pot fi accesate gratuit, atat de pe un PC, cât și de pe un laptop, smartphone sau tabletă.

Pentru a lua legătura cu CLNR, aveți la dispozite pe website-urile noastre formulare de contact prin intermediul cărora CLNR colectează urmatoarele date personale: nume și prenume, email, subiectul și mesajul dvs. Paginile utilizează module cookie de prima parte. Pentru a consulta politica de cookie a CLNR, puteți accesa www.clnr.ro/cookie sau www.legiong.ro/cookie.

Paginile web colectează date personale, în urmatoarele modalități:
a) Direct de la dvs., în calitate de persoană vizată, prin completarea câmpurilor aferente formularului de contact de la adresa http://legiong.ro/contact/.
b) Indirect, prin intermediul modulelor cookie. Datele colectate prin modulul cookies se colectează în mod automat.

Datele cu caracter personal colectate sunt agregate într-o baza de date internă și prelucrate în baza consimțământului dvs. pentru formularul de contact (art. 6 alin.(1), lit.a din Regulamentul(UE) 679/2018 (denumit în continuare „RGPD”) și în baza interesului legitim al operatorului pentru modulele cookie (art.6 alin.(1), lit.f din RGPD). Interesul legitim vizează funcționarea în bune condiții a site-ului și asigurarea unei experiențe cât mai plăcuta pentru dvs. în calitate de utilizator. CLNR colectează datele personale pentru a asigura comunicarea cu dvs. prin intermediul formularului de contact. Datele sunt colectate de pe site-ul web prin intermediul forumularului de contact și ulterior prelucrate pe stațiile proprii de lucru ale operatorului. Pentru datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a va retrage acest consimțământ în orice moment, prin același mod în care l-ați acordat (ex. o cerere scrisă, online). Retragerea consimțămantului nu va afecta prelucrările efectuate până la acel moment, producând efecte doar pentru viitor.

Accesul personalului CLNR la bazele de date cu date personale se realizează în condiții optime de securitate și confidențialitate, potrivit politicilor și procedurilor interne, în conformitate cu dispozitiile art. 32 RGPD. Informațiile sunt utilizate doar de către operator și nu vor fi dezvăluite decât autorităților publice competente, după caz.

CLNR utilizează și rețele de socializare în scopuri de promovare a activității sale, de recrutare a forței de muncă și de informare publică.

Datele dvs. nu sunt transferate în state terțe.

 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR.

Confidențialitatea datelor este un principiu important pentru CLNR. Confidențialitatea datelor va fi asigurată intern prin diverse mijloace care să asigure respectarea unui nivel adecvat de confidențialitate, în conformitate cu legile în vigoare (RGPD, Legea 190/2018).

 

SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

Având ca obiectiv principal protecția drepturilor utilizatorilor săi și în conformitate cu prevederile RGPD și ale Legii 190/2018, CLNR a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, incluzând dar nefiind limitate la măsuri privind criptarea datelor cu caracter personal, asigurarea securității datelor cu caracter personal, etc.

Luând în considerare diferitele grade de riscuri, CLNR se angajează ca, în funcție de stadiul actual al tehnicii, să iși îmbunătățească pe viitor măsurile pentru a menține un nivel adecvat de securitate în mod constant.

 

STOCAREA DATELOR.

Datele personale colectate sunt stocate în cloud pe serverul unde se află găzduirea paginilor web pe durata de funcționare a paginilor web. Aceste date pot fi stocate și local pe serverul și stațiile de lucru ale CLNR până la data exercitării de către dvs. a dreptului de ștergere.

 

DREPTURILE DVS. ; TRANSPARENȚA

INFORMAREA LA COLECTAREA DIRECTĂ

Atunci când datele cu caracter personal sunt obținute de CLNR direct de la dvs., CLNR are obligația de a va informa atunci când va solicita datele, cu privire la datele de identificare, de contact ale CLNR și dacă există, ale persoanei responsabile cu protecția datelor, scopurile pentru care vi se solicită datele, durata de timp pentru care CLNR le va păstra, interesele legitime ale CLNR, după caz, destinatarii care vor avea acces la date, intenția de a transfera datele într-o țară terță, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, scopurile prelucrărilor ulterioare, după caz și dreptul de a vă retrage consimțământul, ce va produce efecte doar pentru viitor și drepturile dvs. specifice atât în relația cu CLNR cât și în ceea ce privește posibilitatea de a vă adresa cu plângere Autorității de supraveghere sau/ și instanței de judecată. CLNR nu are această obligație în cazul în care dvs. cunoașteți deja toate aceste informații.

INFORMAREA LA COLECTAREA INDIRECTĂ

Atunci când CLNR obține datele din altă sursă, adică nu direct de la dvs., aceasta are obligația de a vă informa, cel tarziu până la prima divulgare a datelor către alte persoane fizice sau juridice, cu privire la datele de identificare și contact ale CLNR și ale persoanei responsabile cu protecția datelor, scopurile prelucrării, durata de timp pentru care CLNR le va păstra, interesele legitime ale CLNR, după caz, destinatarii care vor avea acces la date, intenția de a transfera datele într-o țară terță, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, scopurile prelucrărilor ulterioare, după caz, și dreptul de a vă retrage consimțământul, ce va produce efecte doar pentru viitor și drepturile dvs. specifice, atât în relația cu CLNR, cât și în ceea ce privește posibilitatea de a vă adresa cu plângere Autorității de supraveghere sau/ și instanței de judecată. Spre deosebire de colectarea directă, CLNR vă informează și cu privire la originea datelor (de unde au fost obținute datele) și cui au fost trimise sau vor fi trimise în viitor. CLNR nu are această obligație în cazul în care dvs. cunoașteți deja toate aceste informații.

ACCESUL LA DATE

Dvs. aveți dreptul de a solicita CLNR să vă comunice dacă prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal, și, în cazul în care CLNR le prelucrează, aveți dreptul de acces la ele. De asemenea, în cazul afirmativ (CLNR prelucrează) acesta este obligat să vă pună la dipoziție informații privind scopurile de prelucrare, tipurile de date deținute, destinatarii datelor, sursa de unde au fost obținute, dacă nu au fost obținute direct de la dvs., transferurile efectuate și garanțiile privind protecția datelor în cadrul acestor transferuri, criteriile sau perioada de stocare a datelor, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, drepturile dvs. specifice în relația cu CLNR, incluisv dreptul de a vă adresa autorității sau instanței de judecată, pentru apărarea drepturilor dvs. CLNR are obligația de a vă furniza cu titlu gratuit o copie în format electronic a datelor cu caracter personal ale dvs. pe care le deține.

DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la CLNR, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Daca e cazul, puteți cere, în scris, completarea datelor care sunt incomplete.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR (dreptul de „a fi uitat”)

În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a obține din partea CLNR ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, pentru situația în care datele nu mai sunt necesare CLNR sau atunci când dvs. v-ați retras consimțământul, din motive legate de situația dvs. particulară și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare sau când datele au fost prelucrate ilegal ori atunci când CLNR are o obligație legală de a șterge datele, cu excepțiile specifice prevăzute de lege în care dreptul la ștergerea datelor nu se aplică. CLNR va informa toți operatorii cărora le-a furnizat datele dvs. privind cererea dvs. și le va solicita și acestora ștergerea datelor.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

În calitate de persoană vizată, dvs. aveți dreptul de a obține din partea CLNR restricționarea prelucrării, atunci când considerați că datele dvs. sunt incorecte sau incomplete ori dacă prelucrarea este ilegală și nu doriți ca datele dvs. să fie șterse ori atunci când CLNR nu mai are nevoie de aceste date însă dvs. le solicitați pentru a vă folosi de acestea în instanță. Orice ridicare a unei restricții vă va fi adusă la cunoștință de CLNR.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat CLNR, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care datele sunt deținute de CLNR în baza acordului (consimțământului) dvs. sau în baza unui contract încheiat între dvs. și CLNR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Puteți totodată să cereți CLNR să vă trimită datele în mod direct unui alt operator, la alegerea dvs.

DREPTUL LA OPOZIȚIE

În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, la o prelucrare realizată de CLNR, care nu va mai putea să mai prelucreze datele dvs. personale, cu excepția cazului în care CLNR are motive legitime și drepturile dvs. nu sunt afectate.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, în orice moment, iar CLNR va înceta o astfel de prelucrare.

PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Ca regulă, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv creării de profiluri care produc efecte juridice care vă privesc sau vă afectează, în mod similar. Pe cale de excepție, CLNR poate realiza un profil al dvs., cu luarea unor măsuri interne corespunzătoare, dacă există o dispoziție legală în acest sens, un contract între dvs. și CLNR sau există acordul (consimțământul) dvs. pentru o astfel de prelucrare. În cazul existenței unui contract sau a consimțământului dvs. pentru prelucrare, aveți dreptul să solicitați intervenție umană din partea CLNR pentru a vă exprima punctul de vedere sau pentru a contesta decizia.

ACCESUL LIBER LA JUSTIȚIE

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor sau repararea prejudiciilor în baza art. 21 din Constituția României și art. 78 si art. 79 din RGPD.

PLÂNGEREA LA AUTORITATE

Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere către autoritatea naționala de supraveghere (www.dataprotection.ro). Plângerile se adresează în scris, pe adresa Bd. General Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România, Cod poștal 010336 sau online la adresa anspdcp@dataprotection.ro, conform Deciziei 133/2018 a A.N.S.P.C.D.P. Pentru admisibilitate, plângerile trebuie să conțină cel puțin datele de identificare ale persoanei care face cererea și adresa de poștă electronică pentru plângerile trimise online.

Plângerea poate fi adresată personal, prin mandat sau prin intermediul unui organism, organizație sau a unei asociații fără scop patrimonial cu activitate în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal care poate exercita drepturile în numele persoanei vizate, inclusiv cele privitoare la despăgubiri. În situația în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizații sau al unei asociații sau fundații fără scop patrimonial, acestea trebuie să facă dovada constituirii legale și să anexeze împuternicirea avocațială sau, după caz, procura notarială de reprezentare.

Plângerile adresate Autorității sunt gratuite, iar depunerea unei plângeri nu îngrădește în niciun mod posibilitatea persoanei vizate de a se adresa instanțelor judecătorești.

 

PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DVS. SPECIFICE. ÎN RELAȚIE CU CLNR.

Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, indiferent de dreptul exercitat și de scopul prelucrării datelor personale de către CLNR vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe adresa de corespondență a CLNR str. Budila nr.12, etaj Mezanin, Biroul nr.1, sector 2, București sau la adresa de e-mail dpo@clnr.ro. Conform RGPD, în cazul cererilor vădit nefondate sau excesive, CLNR vă poate solicita plata unei taxe pentru înregistrarea și soluționarea cererii sau poate refuza să vă raspundă cererii.

CLNR vă va raspunde, de regulă, în termen de 30 de zile de la primirea și înregistrarea cererii dvs. Termenul poate fi prelungit, în anumite situații, cu maxim 60 de zile.

MINORII: Paginile web nu sunt destinate în mod special minorilor. În cazul în care un minor cu vârsta sub 16 ani se va adresa CLNR, acesta se va asigura de obținerea consimțământului reprezentantului legal al minorului, la nevoie.

 

POLITICA DE COOKIES.

Cookies reprezintă fișiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul utilizat de dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare.

Paginile web pot folosi cookies pentru a înregistra numele dumneavoastră de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calitățtii serviciilor. Pentru mai multe informații vă rugăm accesați Politica de Cookies.

 

MENȚIUNI FINALE

Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la DATELE PERSONALE, la modul de utilizare a web site-ului și la informațiile conținute de web site, vă rugăm să ne contactați.

Echipa noastră vă va raspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai tarziu de 30 de zile de la data transmiterii solicitării, sesizării, reclamației legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Politica de DATE PERSONALE se aplică tuturor activităților, informațiilor și datelor personale care sunt legate și/sau conținute de web site-ul nostru.